دانخوری مرغی

مناسب کبوتر و تمامی طیور 41 سانتی با قابلیت اتصال به هم