نشیمنگاه منحنی

یک طرفه مناسب تمامی پرندگان در سه قطر